Rude Mantras
  • Director — MEDET SHAYAKHMETOV
  • DP — VITALY ZAYTSEV